The Bhagavad Gita

Sponsored link: Download The Bhagavad Gita
bhagavad-gita
Language: tagalog
PDF pages: 117, PDF size: 0.55 MB
Report
bhagavad-gita
Language: tagalog
PDF pages: 117, PDF size: 0.55 MB
Report
bhagavad gita
dhÐØÒaketuÙcekitÀnaÕ kÀÙirÀjaÙca vÈryavÀn | purujitkuntibhojaÙca ÙaibyaÙca narapuÌgavaÕ || (1.05) yudhÀmanyuÙca vikrÀnta uttamaujÀÙca vÈryavÀn | saubhadro draupadeyÀÙca sarva eva mahÀrathÀÕ || (1.06) asmÀkaÌ tu viÙiØÒÀ ye tÀnnibodha dvij’ ottama | nÀyakÀ mama sainyasya saÌjܒ ÀrthaÌ tÀnbravÈmi te || (1.07) bhavÀnbhÈØmaÙca karÍaÙca kÐpaÙca samitiÌjayaÕ | aÙvatthÀmÀ vikaraÍaÙca saumadattir jayadrathaÕ || (1.08) anye ca bahavaÕ ÙÓrÀ madarthe tyaktajÈvitÀÕ | nÀnÀÙastrapraharaÍÀÕ sarve yuddhaviÙÀradÀÕ || (1.09).

Language: tagalog
PDF pages: 111, PDF size: 0.11 MB
Report
bhagavad-gita
Language: tagalog
PDF pages: 54, PDF size: 0.62 MB
Report
bhagavad gita root text
Language: tagalog
PDF pages: 43, PDF size: 0.54 MB
Report
1   2   Next page →
Tagalog ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.